Praktijkinformatie

 

 

Fysiotherapie Borgele is gevestigd in het Gezondheidscentrum Borgele. Wij zoeken actief de samenwerking met de verschillende disciplines die hier werkzaam zijn. Op die manier kunnen wij de zorg voor u optimaliseren.

Fysiotherapie Borgele bestaat uit enthousiaste fysiotherapeuten met een brede visie op zorg, bewegen en kwaliteit. Wij richten ons daarbij op therapie, revalidatie training en preventie. In het centrum hebben wij 5 behandelkamers met veel privacy. Ook beschikken wij over een grote oefenzaal met fitnessapparaten, kracht- en oefenmaterialen. Hier richten wij ons op revalidatie trainingen en beweegprogramma’s, zowel individueel als in groepsverband. Wij streven naar een gemoedelijke werksfeer, waar wij en onze patiënten zich prettig voelen.

Rechtstreeks of met een verwijzing naar de fysiotherapeut. Als u klachten van het houding- en bewegingsapparaat heeft, kunt u vanaf 1 januari 2006 rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hebt geen verwijzing van de huisarts of specialist meer nodig.

Dit heet directe toegankelijkheid fysiotherapie.

Doordat u niet meer via de (huis)arts doorverwezen hoeft te worden (dit mag natuurlijk nog wel), zal dit meer recht doen aan uw inzicht in de klacht alsmede aan de kennis van de fysiotherapeut, de specialist in beweging.

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. Daarvoor hebben zij extra scholing gevolgd.

Zij zijn dus goed voorbereid om direct vast te stellen of u normaal gesproken baat kunt hebben bij fysiotherapie. Verder zullen wij uw huisarts blijven informeren zodat de huisarts op de hoogte blijft van uw klachten.

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening.

Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht toch verstandig is dat uw klachten door de huisarts worden bekeken. In dat geval neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut maakt samen met u een behandelplan, geeft een prognose en maakt een afspraak voor een behandeling.

Na een serie behandelingen volgt een evaluatie. Als hieruit blijkt dat verdere behandeling niet langer noodzakelijk is, wordt de behandeling afgerond. De therapeut geeft eventueel adviezen en leefregels om herhaling te voorkomen en rapporteert terug naar de huisarts.

De huisarts of specialist kan u natuurlijk ook doorverwijzen voor een fysiotherapeutische behandeling. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak bij de fysiotherapeut zal gevraagd worden om enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

 • Eventueel de verwijsbrief
 • Uw ziektekostenverzekeringgegevens
 • Geldig indentiteitsdocument
 • Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten dragen (inclusief aan- en uitkleden). Als u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met ons. Wij zullen u graag uitleg geven.

Huisregels van de praktijk

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (b.v. auto, fiets).
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Indien u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden en kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Uw fysiotherapeut zal u daar ophalen.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij geen gehoor of buiten onze openingstijden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaats vindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.

Privacyreglement

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met deze regels om.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
 • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Dit wordt pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling

 • Fysiotherapie Borgele neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.
 • Wanneer u een klacht heeft is het belangrijk een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met een 1 van de praktijkeigenaren van praktijk. U kunt bij dit gesprek iemand uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
 • Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst bij melding van de klacht, plaats te laten vinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk.

Levert een gesprek of bemiddelingspoging niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt met uw klacht terecht bij:

 • De klachtencommissie van het KNGF
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • Regionaal Tuchtcollege